นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ทางบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและยุติธรรม

ทางบริษัทจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นบุคคลที่สามที่ได้ระบุไว้กับลูกค้าตอนรับข้อมูล
พร้อมแจ้งให้บุคคลที่สามเก็บรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ทางบริษัทจะจัดตั้งผู้ดูแลการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  2. ทางบริษัทจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจน ด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นและอยู่ภายใต้การยินยอมของลูกค้า
  3. ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ และบริษัทจะไม่ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  4. ทางบริษัทจะวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
  5. ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
  6. ทางบริษัทจะปรับปรุงระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

จอง